Năm học 2018 - 2019 Liên đội trường THCS có 04 chi đội với 135 đội viên, 01 Ban chấp hành liên đôi gồm 01 thành viên